Valsts darba inspekcijas pārvalde informē par Eiropas Sociālā  fonda (ESF) projektu, kura mērķis uzlabot darba drošību, it sevišķi bīstamo nozaru uzņēmumos.

ESF projektam var pieteikties ikviens mikro, mazais vai vidējais uzņēmums, kurā strādā līdz 249 darbiniekiem un kurš darbojas bīstamajā nozarē (https://likumi.lv/doc.php?id=101364) .
Piemēram, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, kokapstrādē, būvniecībā, transporta un citās nozarēs.

Kādu bezmaksas atbalstu iespējams saņemt?
1. Konsultācijas un palīdzība dokumentācijas izstrādē, ja uzņēmumā nav veikts darba vides riska novērtējums un nav izstrādāts darba aizsardzības pasākuma plāns:
·        darba vides risku novērtēšana;
·        darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde;
·        darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide.
2. Laboratoriskie mērījumi līdz 500 eiro apmērā.
Uzņēmumi, kuriem piešķirts atbalsts konsultācijām, var pieteikties arī atbalsta saņemšanai laboratorisko mērījumu veikšanai, ja šādu nepieciešamību konstatē eksperti.
3. Darba aizsardzības speciālistu apmācības, ja uzņēmumā strādā līdz 10 darbiniekiem un uzticības personu apmācības, ja uzņēmumā strādā no 5 līdz 249 darbiniekiem.