Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos noteikumus par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību mazajiem lauksaimniekiem, ko vienreizējā maksājumā 2021. gadā piešķirs mazajiem lauksaimniekiem. 
 
Mazajiem lauksaimniekiem 2021. gadā atbalstā paredzēti 3 miljoni eiro, lai stiprinātu mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, veicinātu iespējas strādāt lauksaimniecībā un motivētu integrāciju tirgū, un lai sekmētu Latvijas reģionu apdzīvotības saglabāšanos un ainavas sakoptību. 
 
Atbalstu paredzēts piešķirt, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem, ja lauksaimnieka:
deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese visā laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 1. decembrim ir reģistrēta Latvijā ārpus valstspilsētām
• vienotā platības maksājuma vai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājuma saņemšanai deklarēto hektāru skaits 2020. gadā nepārsniedz septiņus hektārus, 
2020. gadā tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība bija vismaz 0,3 ha ar laukaugiem, dārzeņiem, augļu kokiem vai aramzemē sētajiem zālājiem vai no 2020. gada 15. maija līdz 15. septembrim lauksaimnieka īpašumā bija lauksaimniecības dzīvnieki, kas ekvivalenti vismaz vienai liellopu vienībai. Pēc šiem kritērijiem var izvērtēt vai lauksaimnieks veic lauksaimniecisko ražošanu. 
 
Vienreizējais atbalsts būs kā papildinājumu ES tiešo maksājumu atbalstam, ja lauksaimnieka ES tiešo maksājumu summa par 2020. gadu ir vismaz 100 eiro, bet  nepārsniedz 1200 eiro. 
 
Valsts atbalsta summa lauksaimniekam veidos 40% no apstiprinātās ES tiešo maksājumu summas, bet lauksaimnieks kopumā varēs saņemt ne vairāk kā 1250 eiro, skaitot kopā gan 2020. gada ES tiešo maksājumu atbalstu, gan valsts atbalstu. 
 
Lai saņemtu atbalstu nav jāiesniedz iesniegums, jo atbalstu izmaksās, balstoties uz 2020. gadā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem. Piemēram, ja patlaban mazais lauksaimnieks saņem mazā lauksaimnieku atbalstu 500 eiro, tad klāt tiek aprēķināti 40% jeb 200 eiro.
 
Vairāk informācijas – noteikumos “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem”, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”