Lai mazinātu administratīvo slogu, no 2021.gada 1.janvāra  VID administrētajiem valsts budžēta maksājumiem būs jauns konts- vienotais nodokļu konts - , kas aizstās līdzšinējos nodokļu kontus. 

Lai panāktu, ka visas deklarācijas tiek iesniegtas pirms nodokļa samaksas termiņa, vairākām no tām ir noteikti jauni deklarēšanas termiņi – elektroenerģijas nodoklim, izložu un azartspēļu nodoklim un darba devēja ziņojuma iesniegšanai.

Lai nodrošinātu iespēju visus nodokļus samaksāt, noformējot tikai vienu bankas maksājuma uzdevumu, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir mainīti regulāro nodokļu maksājumu termiņi uz 23. datumu.

Vienotajā kontā iemaksātā naudas summa tiks sadalīta nodokļu maksātāja saistību segšanai pa nodokļu veidiem, ievērojot FIFO principu.

Vienlaikus ar vienoto kontu VID administrēto valsts ieņēmumu uzskaitē tiks ieviests uzkrāšanas princips, tā nodokļu uzskaiti padarot vienādu gan valsts, gan nodokļu maksātāju grāmatvedībā.

  Izmaiņas nodokļu maksāšanas kārtībā no 2021. gada 1. janvāra

 

Vairākiem nodokļu dokumentiem mainīsies deklarēšanas datums un samaksas termiņš, kā arī spēku zaudēs VID paziņotie individuālie nosacījumi VSAOI samaksai. Visām tām deklarācijām, kuru iesniegšanas termiņš jau patlaban ir līdz 20. datumam, saglabāsies līdzšinējie termiņi, piemēram, pievienotās vērtības nodokļa, uzņēmumu ienākuma nodokļa, akcīzes nodokļa un dabas resursu nodokļa deklarācijām. Savukārt, lai nodrošinātu kārtību, ka nodoklis tiek deklarēts pirms maksāšanas termiņa, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir šādas izmaiņas: darba devēja ziņojums būs jāiesniedz līdz katra mēneša 17. datumam; elektroenerģijas nodokļa deklarācija būs jāiesniedz līdz katra mēneša 20. datumam; pārskati par aprēķināto izložu un azartspēļu nodokli būs jādeklarē līdz katra mēneša 15. datumam.

Visiem VID administrētajiem regulārajiem iekšzemes nodokļiem būs viens samaksas termiņš – katra mēneša 23. datums. Nosakot vienu termiņu, līdz kuram veicami nodokļu maksājumi, vairāku nodokļu summas iespējams apvienot vienā maksājumā, lai ar vienu bankas maksājumu to ieskaitītu vienotajā nodokļu kontā. Vienotais maksāšanas termiņš nav attiecināms uz nodokļu kontroles pasākumu rezultātā pieņemtajos lēmumos norādīto maksāšanas termiņu. Neregulārajiem maksājumiem un maksājumiem, kas noteikti ar citu dokumentu (piemēram, VID lēmumu), saglabāsies līdzšinējā kārtība.

  NODOKĻU DEKLARĒŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA NO 2021. GADA

 

  Parādu situācija augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības