Pirms mēneša noslēdzās platību maksājumu iesniegumu pieņemšana. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā tika iesniegti 58 530 pieteikumi, no tiem 1730 ir atbalsta saņemšanai ar samazinājumu (samazinājuma sankcija tiek piemērota iesniegumiem, kas saņemti pēc 22.maija).

Dienests ir gandarīts, ka lauksaimnieki turpina sakopt zemi. Par nepilniem 28 tūkstošiem ha ir pieaugusi atbalstam pieteiktā lauksaimniecības zemju platība. Šogad pieteikti 1,753 miljoni ha, 2018.gadā tie bija 1,725 miljoni ha zemes.

Lai saņemtu atbilstošos platību maksājumus, lauksaimniekiem ir jāievēro svarīgi datumi:

  • Līdz 15.augustam jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, kurus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai;
  • No 15.jūnija līdz 31.augustam kultūraugiem jāatrodas vai arī to atliekām jābūt redzamām uz lauka pēc ražas novākšanas! Tas nepieciešams, lai LAD varētu pārliecināties, ka iesniegumā deklarētie kultūraugi ir auguši noteiktajā platībā;
  • 15.septembris ir termiņš, kad jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm, kā arī jānopļauj un jānovāc zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai;
  • Līdz 15.septembrim jāapstrādā arī papuves: nezālēm aramzemē jābūt apkarotām un augiem, t.sk., zaļmēslojumam jābūt iestrādātam augsnē.

Citi svarīgi datumi skatāmi dienesta mājaslapā izvēlnē “Platību maksājumu kalendārs”.

Atbalsta maksājumu provizoriskās likmes 2019.gadā skatāmas izvēlnē “Atbalsta likmes”.

 

 

Informācijas avots: LAD