Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/1008 (2018. gada 16. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 4771) (Dokuments attiecas uz EEZ.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018D1008