5.februārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs un LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās TV 24 raidījumā Personība kopā ar Veltu Puriņu, kurā
- skaidrojām situāciju 5% PVN piemērošanā augļiem, ogām un dārzeņiem, kas dod ieguvumus pircējiem un ražotājiem. Vērsām uzmanību uz apšaubāmo žurnālistu, negodprātīgo uzņēmēju un sabiedrības polemiku šajā jautājumā.

- skaidrojām Latvijas enerģētikas politikas apšaubāmos risinājumus, kā rezultātā mums lielākajai sabiedrības daļai, sākot ar janvāri, ir pieauguši elektroenerģijas rēķini.

 5.februarī Latvijas Radio 1raidījumā Kā labāk dzīvot -Latvijas Cūku Audzētāju Asociācijasdirektore Dzintra Lejniece-diskusijā -Latvijas cūkgaļu sadārdzina kautuvju salīdzinoši nelielā kapacitāte.

 

6.februārī notika LOSP Enerģētikas nozaru darba grupa, kurā:

- izskatījām jautājumus par priekšlikumiem ZM, kā un kur enerģijas ražošanai "zaļajā" koģenerācijā plānotos LAP IMA aktivitātes 4.1. iezīmētos līdzekļus novirzīt saprātīgām investīcijām (protokols otrdien tiks izsūtīts visām dalīborganizācijām).
- Par zemniekiem nepieņemamo Latvijas Enerģētikas politiku. Kārtējo reizi, saņemot janvāra mēneša elektroenerģijas rēķinus, redzam, ka valsts enerģētiskā politika ir vērsta uz elektroenerģijas ražotāju (Latvenergo), sadalītāju un pārvadītāju labklājības un ērtību nodrošināšanu uz mazo un vidējo uzņēmēju, t.sk. zemnieku saimniecību elektroenerģijas gala cenas palielināšanas rēķina. Lielākajai daļai šo uzņēmēju janvārī vienas kWh cena ir pieaugusi salīdzinājumā ar decembra mēnesi. Nav pieņemami, ka sākot ar š.g. janvāri patērētājam dubultā ir jāmaksā par pieslēgto elektroenerģijas jaudu, t.i. sākot ar 2016.g. augustu par IAA strāvas lielumu un tagad vēlreiz jaudas OIK par ampēriem.

Uz šādas situācijas nepieņemamību LOSP jau norādīja visu 2017.gadu un vēl agrāk, tāpēc pieņēmām sekojošu lēmumu:

  1. Prasīt EM, Valdībai, Saeimai nekavējoties veikt izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā, kuras novērstu, šo MVU sektora diskreditēšanu.
  2. Prasīt EM, Valdībai un Saeimai rast risinājumu Latvenergo 2017.gada Daugavas HES kaskādes radīto virspeļņu novirzīt OIK izmaksu kompensācijai, tā novēršot elektroenerģijas gala cenas neadekvāto pieaugumu gala patērētājiem.
  3. Nesaņemot pozitīvus risinājumus iepriekšējo punktu saistībā, paturēt iespēju rīkot publiskas protesta akcijas.

 

6.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās kārtējā lauksaimniecisko NVO diskusijā par Latvijas pozīciju un aktivitātēm saistībā ar gaidāmo KLP pēc 2020.gada. Plānojam konkrētas aktivitātes, kurās tiksimies ar Valdības vadītāju, Valsts Prezidentu, ministriem, vēstniecībām, deputātiem Saeimā un Briselē, COPA, OECD un lēmumus ietekmēt spējīgām personām. Nākamā tikšanās tika noteikta 12.februārī plkst.13.00, ZM 523.telpā.

 

7.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis kopā ar Juri Avotiņu un Jāni Irbi piedalījās Saeimas Pieprasījumu komisijas sanāskmē, kurā turpinājās deputātu pieprasījumu izskatīšana saistībā ar OIK problēmām. Izdevās nodot informāciju komisijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim, iesniedzot konkrētus elektroenerģijas rēķinus, kuros ir redzams faktiskais elektrības kWh cenas pieaugums no 01.01.2018. Tālāk šī problēma risināšanai tika nodota Ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam.

Diemžēl joprojām netiek risināta galvenā OIK nodevas problēma- nepamatotais OIK maksājums par Krievijas dabasgāzes koģenerācijā ražoto elektroenerģiju. Sapratni un piekrišanu šajā jautājumā gan atkārtoti izteica deputāts Jānis Klaužs.

 

7.februārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs piedalījās ZM Konsultatīvajā padomē, kur tika skatīti divi jautājumi:

  1. PPVA 4,4 milj. eiro atbalsta izlietojums par platībām;
  2. Informācija par ES ārkārtas atbalsta īstenošanu par neiesētajiem un bojāgājušajām ziemāju platībām.

Konsultatīvā padome lēma:

  1. Atbalsts laukaugu platībām: atbalstīja iepriekš ZM sagatavoto variantu, ar piebildi, ka palielinoties platībām, kas tiesīgas uz atbalstu, samazinājās likme uz 8.3 eur/ha.
  2. Atbalsts Dārzkopības nozarei ( augļiem, dārzeņiem & kartupeļiem) paliek iepriekš izziņotā apmērā- 51 eur/ha.
  3. Attiecībā uz ES atbalstu īstenošanu par neiesētajiem un bojāgājušajām ziemāju platībām, Konsultatīvā padome atbalstīja 2. Varianta nosacījumus.

7.februārī LOSP gaļas grupas dalībnieki kopā ar ZM un PVD pārstāvjiem izskatīja un vienojās par izmaiņām dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumos, izanalizējot no aitkopības, cūkkopības un gaļas liellopu nozaru skatupunkta. Turpmāk nozarē tirgotājiem un savākšanas centriem būs pienākums ziņot cenas LDC datu bāzē. Papildus apskatot jautājumu par sadarbību ar kautuvēm, kas ir viens no klupšanas akmeņiem gaļas nozarē, tika nolemts tuvākā laikā tikties ar kautuvēm, lai sakārtotu liemeņu klasificēšanas jautājumu un citus sadarbību un izpratni veicinošus faktorus.

 

7.februārī LOSP izpilddirektore Indra Cimermane piedalījās Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) sēdē, LIZDA diskutēja par papildu finansējumu pakāpeniskai pirmskolas pedagogu atalgojuma nodrošināšanai no valsts budžeta un vienlīdzīgu sociālo garantiju nodrošināšanu prof. un visp. izgl. ped. Veiksmīga darba rezultātā bez iebildumiem tika atbalstīti Pārtikas rūpniecības izstrādātie profesiju standarti. Šajā gadā turpināsim izstrādāt pārtikas rūpniecības standartus un uzsāksim lauksaimniecības profesiju standartus, lai iestrādātu mūsdienu darba devēja prasības audzēkņiem un uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti un prestižu.

 

8.februārī LOSP pārstāvji LOSP valdes priekšsēdētājs E.Treibergs, LOSP valdes locekļi - Guntis Gūtmanis un Edgars Zalāns piedalījās 8.februārī kopā ar zemkopības ministru Jāni Dūklavu tikās ar Ungārijas lauksaimniecības ministru Šandoru Fazekašu (Sándor Fazekas) un viņa vadīto delegāciju, lai pārrunātu Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta veidošanu pēc 2020. gada, īpašu uzmanību veltot ES Kopējās lauksaimniecības politikas jautājumiem. Tāpat tikšanās laikā plānots pārrunāt abu valstu sadarbību lauksaimniecībā, tostarp tirdzniecībā.

"Ar interesi uzklausījām ungāru pieredzi jautājumā par lauksaimniecības zemju īpašumtiesību nosargāšanu, atbalsot savas valsts lauksaimniekus iegādāties Ungārijas lauksaimniecības zemi. Tāpat uzteicams ir viņu piemērs, neļaujot valstī ienākt lielajām pārtikas tirgotāju ķēdēm, tādējādi stiprinot un atbalstot savus ražotājus un pārstrādātājus," pēc tikšanās ar Ungārijas delegāciju atzina Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

 

8.februārī LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis piedalījās ZM organizētajā apspriedē par LAP projektu jauno kārtu sadaļā "Sadarbība" zemniekiem nepieciešamajiem pētījumiem 16.1. un 16.2. aktivitātēs, kuras plāno izsludināt periodā 01.03.- 05.04. (prezentācija Jums tiks nosūtīta atsevišķā e-pastā). Projektu pretendenti primāri ir lauksaimnieki, piesaistot pārstrādi un/vai pētniecību. Pretēja virziena projekti netiks atbalstīti.

 

9.februārī LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treiberga un LOSP izpilddirektore Indra Cimermane piedalījās Dārzkopības 25 gadu jubilejas konferencē, kur nozares speciālisti gan saņēma informāciju no ZM, LAD, PVD un VAAD vadības par aktualitātēm, gan turpina darbu darba grupās par nozares jautājumiem. LOSP valdes priekšsēdētājs uzrunā konferences dalībniekiem, izteica pateicību dārzkopības nozares organizācijām par rūpīgu un aizrautīgu darbu aizstāvot nozares intereses un aicināja ražotājus būt aktīvākiem biedrību darbā un iesaistīties kā ar padomiem, tā reālu darbību. Konferences laikā tika apstiprināta rezolūcija ar aicinājumu presei nemaldināt sabiedrību attiecībā uz samazināto PVN svaigiem sezonas augļiem un dārzeņiem. Nozares speciālisti pozitīvi novērtē samazināto PVN un nozare sniegs izvērtējumu un ziņojumu par pasākuma ieviešanas gaitu un rezultātiem.

 LOSP infolapa

  Infolapa

- LOSP pārstāvji medijos:

- Aktualitātes nozarē

- LOSP un dalīborganizāciju organizētie pasākumi

- LAD aktualitātes

- Izstādes un citi pasākumi, piedāvājumi

 

Lauku lapa pieejama šeit:

http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/lauku_e-lapa_9.02.2018.pdf