Zemkopības ministrijas mājas lapā ir pieejams LLU pētījums "Lauksaimniecības rādītāju un SEG emisiju no lauksaimniecības sektora prognoze 2020.,2030. un 2050.gadiem ar papildus pasākumiem emisiju samazināšanai" (LLU, 2015). Pētījumā ir detalizēts Latvijas lauksaimniecības nozares raksturojums, tās sociāli‑ekonomiskā loma Latvijas tautsaimniecībā (sasaiste ar citām Latvijas tautsaimniecības nozarēm) un attīstības potenciāls (lauksaimniecības radītāju prognozes).

Pētījuma secinājumi:

  • Latvijas lauksaimniecības attīstībai ir vērojams ražošanas potenciāls - gan attiecībā uz pieejamiem un pagaidām vēl līdz galam neizmantotiem lauksaimniecības zemes resursiem, gan arī uz vispārēju ilgtspējīgas ražošanas efektivitātes pieaugumu, ņemot vērā to, ka faktiski visi Latvijas lauksaimniecības ražošanas efektivitātes rādītāji joprojām būtiski atpaliek no ES vidējiem un tas ir attīstības jautājums.
  • ES politikas ir jāizstrādā tā, lai tās būtu vērstas uz teritoriju līdzsvarotu attīstību. Latvijai no valsts sociālās drošības aspektiem būtiski, veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, kas saistīta ar vietējo ražotāju un resursu pilnvērtīgu izmantošanu.
  • Latvijas lauksaimniecības attīstība plānota, lai sekmētu pārtikas ražošanu, nodrošinot nozares konkurētspējas palielināšanos un lai sekmētu lauku saimniecību ienākumu pieaugumu.
  • Latvijas agroklimatiskie parametri (temperatūra, mitrums), salīdzinot ar citām ES valstīm, ir lauksaimnieciskajai ražošanai kopumā labvēlīgi.
  • Latvijas ģeogrāfiskais novietojums un klimats kopumā ir labi priekšnoteikumi, lai lauksaimniecības nozare spētu nodrošināt nepieciešamos resursus iekšējam tirgum un eksportam.
  • 2014-2020. gada plānošanas periodā Latvijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai ir pieejami nozīmīgi ES finansējuma apjomi, proti, tiešajos maksājumos Latvijas lauksaimnieki saņems 1,6 miljardus eiro, kas ir par 120% vairāk nekā 2007.-2013. gadu periodā, savukārt LAP pasākumu īstenošanai pieejams finansējums ir 1,531 miljarda eiro apmērā, kas ir par 11% vairāk nekā iepriekšējā 2007.-2013. gadu periodā.

Viss pētījums pieejams -

 

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/lauksaimniecibas-raditaju-un-siltumnicefekta-gazu-emisiju-no-lauksaimn?id=6776#jump