01.07.2015 ir stājušies spēkā noteikumi MK 291 Par biodrošības pasākumu kopumu cūku novietnēs

 

http://likumi.lv/ta/id/274930-noteikumi-par-biodrosibas-pasakumu-kopumu-dzivnieku-turesanas-vietam