Informējam, ka Zemkopības ministrija ir lūgusi Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju sniegt skaidrojumu jautājumā, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas zemnieka saimniecības īpašnieks vienlaikus var reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, lai, izpildot likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumus, varētu izmantot Latvijas Republikas Satversmes 105.pantā nostiprinātās tiesības un iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi kā fiziskā persona.

Uz ko Finanšu ministrija atbildēja, ka Zemnieku saimniecības īpašniekam, kas saimniecisko darbību veic, izmantojot zemnieku saimniecības organizatorisko formu, nav papildus jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam.

Savukārt, Tieslietu ministrijas ieskatā prasības zemnieku saimniecības īpašniekam reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam ir lieks administratīvais slogs, kas nav saistīts ar likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" noteikto prasību mērķi.

No augstāk minētā Zemkopības ministrija secina, ka uz fizisku personu, kas vienlaikus ir zemnieku saimniecības īpašnieks un kura vēlas iegādāties lauksaimniecības zemi, nebūtu attiecināma prasība papildus reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējai prasības nesamērīguma dēļ.

Vienlaikus tik un tā Zemkopības ministrija ir ietvērusi informatīvajā ziņojumā par zemes tirgus tiesiskā regulējuma problemātiku jautājumu parzemnieku saimniecības īpašniekam izvirzītās prasības reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam pārskatīšanu/atcelšanu.Informatīvo ziņojumu esam plānojuši līdz 2015.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 

  Par zemnieku saimniecības īpašnieku tiesībām iegādāties lauksaimniecības zemi

  Par zemnieku saimniecības īpašnieka reģistrāciju

  Par zemnieka saimniecības īpašnieka reģistrēšanu