Informējam ka šodien 21.04. stājušies spēkā noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā.
Pašus noteikumus varat skatīt:
http://likumi.lv/ta/id/273532-noteikumi-par-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanu-administresanu-un-uzraudzibu-vides-klimata-un-lauku-ainavas

Pievērsiet uzmanību, ka arī cūkas ir atpakaļ tabulā kā dzīvnieku vienības. Tātad uz cūkkopības saimniecībām arī attiecināms atbalsts MLA apvidos.