"Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”

Informācija par spēkā esošiem MK noteikumiem attiecībā uz Nitrātu direktīvas ieviešanu Latvijā:

2014.gada 23.decembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs", kas aizstāj līdzšinējos Ministru kabineta 2007.gada 7.jūlija noteikumus Nr.628 "Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs"

un Ministru kabineta noteikumi Nr. 834"Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem", kas aizstāj līdzšinējos 2011.gada 11.janvāra noteikumus Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem".

Informējam, ka EK ir izbeigusi ierosināto pārkāpuma procedūru par Nitrātu direktīvas prasību pārņemšanu Latvijas normatīvos dokumentos.

Informācija, par izmaiņām normatīvos aktos, ir atrodama arī ZM mājas lapā: Vides aizsardzības prasības - spiest šeit!