Ministru kabineta noteikumi Nr.66

 Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai <http://likumi.lv/ta/id/264447-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vaislas-lauksaimniecibas-dzivnieku-ierakstisanai-ciltsgramata-ka-ari-to-genetiskas-kvalita...> "