Vēlamies informēt, ka stājušies spēkā divi jauni noteikumi:

 

MK 23.12.2014. noteikumi Nr.829 "Īpašās prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs". Stājas spēkā 7.01.2015.

http://likumi.lv/doc.php?id=271374

 MK 23.12.2014. noteikumi Nr.834 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem". Stājas spēkā 8.01.2015.

http://likumi.lv/ta/id/271376-noteikumi-par-udens-un-augsnes-aizsardzibu-no-lauksaimnieciskas-darbibas-izraisita-piesarnojuma-ar-nitratiem